Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste
KITI – kilpailutieto- ja jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjät

KITI – kilpailutieto- ja jäsenrekisterijärjestelmä ( myöhemmin ”KITI” tai ”KITI-järjestelmä” ) on sekä Akk-Motorsport ry:n ( myöhemmin ”AKK” )että AKK:n jäsenseurojen käyttämä järjestelmä, jossa pääasiallisena rekisterinpitäjänä on AKK, mutta kunkin AKK:n jäsenseuran omien jäsenten osalta myös kyseinen AKK:n jäsenseura on AKK:n kanssa yhdessä niin sanottu Yhteisrekisterinpitäjä.

Nimi: AKK Sports Oy / Akk-Motorsport ry (yhdessä ”AKK”)
Osoite: Kellokukantie 7
01300 Vantaa
Jäsenseuran nimi: Lounais-Hämeen UA

2 Rekisterinpitäjien yhteystiedot

AKK Sports Oy, Y-tunnus: 0937613-5 ja Akk-Motorsport ry, Y-tunnus: 0221251-7 Yhteyshenkilö: Markus Häkkinen
Puhelin: 0405510289
Sähköpostiosoite: markus.hakkinen@autourheilu.fi

Jäsenseuran nimi ja Y-tunnus: Lounais-Hämeen UA, Y-tunnus:  2817040-7
Jäsenseuran yhteyshenkilö: Ilona Laaksonen, sihteeri ja jäsenrekisterivastaava
Puhelin: 0408272416
Sähköpostiosoite: ilona.k.laine@gmail.com

3 Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään AKK:n ja AKK:n jäsenseurojen henkilöjäsenten, jäsenyhteisöjen sekä tapahtumiin/kilpailuihin kilpailijoina tai toimitsijoina ilmoittautuneiden/osallistuneiden (myöhemmin yhdessä ”lisenssit”) henkilötietoja – myöhemmin kaikki yhdessä ”asiakkaat”.

4 Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on AKK:n ja AKK:n jäsenseurojen olemassa olevien asiakkaiden osalta erityisesti lakisääteisten rekisterivelvotteiden täyttäminen sekä asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietoja käsitellään AKK:n ja AKK:n jäsenseurojen toimesta edellisiin liittyen mm. kilpailuilmoittautumisten ja jäsenrekisteri- sekä lisenssitoimintojen hallinnointiin sekä suomalaisen autourheiluhistorian tallentamiseen ja tilastointiin. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää AKK:n / AKK:n jäsenseurojen ja/tai sen yhteistyötahojen tuotteiden ja palveluiden myyntiä ja suoramarkkinointia sekä AKK:n tutkimusja tuotekehitystoimintaa sekä viestintää varten.

Käsittelyperuste on edelä kuvatuissa käyttötarkoituksissa tapauksesta riippuen AKK:n ja AKK:n jäsenseurojen käyttötarkoituksiin perustuva oikeutettu etu ja asiakkaiden osalta sopimus- /jäsensuhde AKK:oon / AKK:n jäsenseuraan. Lisäksi Yhdistyslaki vaatii yhdistysmuotoisia AKK:n jäsenseuroja pitämää Yhdistyslain mukaista rekisteriä jäsenistään, joten tältä osin henkilötietojen käsittelyperusteena on myös lakisääteinen velvoite. Sähköisten suoramarkkinointiviestien ja jäsenviestien lähettämisen perusteena on rekisteröidyn suostumus.

5 Käsiteltävät henkilötiedot

AKK / AKK:n jäsenseura käsittelee seuraavia asiakkaidensa henkilötietoja:

• Asiakkaana/jäsenenä/jäsenyhteisön vastuuhenkilönä olevan henkilön nimi, syntymäaika/henkilötunnus ja sukupuoli. Henkilötunnusta ei kerätä pakollisena tietona muilta 3(6) rekisterissä olevilta henkilöiltä, kuin jäsenyhteisön vastuuhenkilöiltä sekä vakuutuksen sisältävän lisenssin ostaneelta
• henkilön yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite)
• jäsenyys jäsenyhdistyksessä sekä mahdollinen vastuuasema
• Sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
• AKK:n alaisten autourheilukilpailujen kilpailutiedot ja mahdolliset vastuuhenkilöroolit kilpailuissa
• AKK:n myöntämien kilpailijalisenssien AKK:n vuosittain vahvistamien sääntöjen sisältämien lisenssivaatimuksien mahdollisesti määrittämät terveysselvitykset siltä osin, että annetun selvityksen todetaan olevan kunnossa ja estettä lisenssin myöntämiselle ei ole tai vaihtoehtoisesti terveysselvityksen myötä havaitut mahdolliset rajoitteet lisenssin myöntämiselle tai kilpailemiselle
• Erityisruokavalio (tapahtumailmoittautumiset)

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään (esim. rekisteröidyn tekemät jäsenja lisenssihakemukset sekä jäsenrekisteri- ja kilpailuilmoittautumisjärjestelmässä, eli ”KITI”ssä rekisteröidyn itsensä tai jäsenseuran jäsenrekisterin ylläpitäjän tekemien tietojen päivityksien kautta). Lisäksi henkilötietoja saadaan:

• yritysten ja yhdistysten verkkosivuilta
• Viranomaisilta (esim. viestintävirasto)
• Julkisista rekistereistä
• Sekä muista tietopalveluita myyviltä yrityksiltä (mm. jäsenistön osoitetiedot)

7 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rekisterien sisältämiä Henkilötietoja (vain yhteystiedot) voidaan siirtää AKK:n tai AKK:n jäsenseuran myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneille vain AKK:n / AKK:n jäsenseuran lukuun suoritettavia markkinointitoimenpiteitä varten silloin, kun tähän on saatu rekisteröidyn suostumus.

Henkilötietoja siirretään muun muassa yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille viestinnän sekä toimituksien toteuttamiseksi rekisterinpitäjän lukuun.

Henkilötietoja ei muilta osin luovuteta kolmannelle osapuolelle. Lisäksi henkilötietoja luovutetaan AKK:n lääkärin käyttöön, mikäli lisenssihakemuksen käsittely näin edellyttää.

8 Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

AKK / AKK:n jäsenseura voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

• Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
• AKK / AKK:n jäsenseura on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista 4(6) ottamalla AKK:hon / AKK:n jäsenseuraan yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
• rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

9 Henkilötietojen säilytysaika

Asiakkaiden (jäsenten) henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Lisäksi suomalaisen autourheilun kilpailu- ja/tai lisenssihistorian säilymisen kannalta olennaiset henkilötiedot säilytetään AKK:n hallinnoimassa KITI-tietojärjestelmässä myös henkilön mahdollisen jäsenyyden päättymisen ja/tai lisenssin voimassaolon päättymisen jälkeen siten, että KITI-järjestelmään tallennetut henkilötiedot pseudoanonymisoidaan olennaisilta osin ja edellisen tarkoituksen kannalta epäolennaiset tiedot poistetaan kokonaan järjestelmästä seuraavan määräajan puitteissa;

Mahdollisen jäsenyyden ja/tai lisenssin voimassaolon päättymisen jälkeen tietojen epäolennaisten tietojen poistuminen KITI-tietojärjestelmästä kestää aina vähintään niin kauan kuin tiedon syöttämisestä järjestelmään ja sitä seuraavan koko järjestelmän varmuuskopioinnin normaaliin ajoajankohtaan kuluu aikaa, eli yleensä vähintään n. 6 kuukautta.

Henkilötiedot voidaan myös säilyttää edellä kuvattua kauemmin sellaisenaan, jos sovellettava lainsäädäntö, AKK:n myöntämien lisenssien mahdollisen myöhemmän uusimisen kannalta olennaiset tiedot tai AKK:n sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa AKK:lle / AKK:n jäsenseuroille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää tai sallia markkinointiviestit ). Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat AKK:n käsittelemät henkilötiedot;
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
• vaatia henkilötietojensa poistamista;
• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on AKK:n tai AKK:n jäsenseuran oikeutettu etu;
• saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot AKK:lle tai AKK:n jäsenseuralle em. muodossa, AKK käsittelee kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. AKK / AKK:n jäsenseura voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. AKK /AKK:n jäsenseura voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 5(6)

11 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että AKK / AKK:n jäsenseura ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12 Tietoturva

AKK:ssa on nimetty tietoturvavastaava, jonka vastuulla on koko KITI-järjestelmän riittävän tietoturvan ylläpitäminen kulloinkin alihankkijana toimivien ICT-palveluntarjoajien kanssa. Tietoturvavastaavan tehtävänä on tietoturvan johtaminen, esim. arviointi, kehittäminen, uhkaarviointi ja toimenpide-suunnittelu yhdessä ICT-alihankkijoiden kanssa. ICT-alihankkijat vastaavat AKK:n ja sen palveluiden tietoturvan organisatorisesta ja teknisestä riskien hallinnasta ja niiden kehittämisen investoinneista ja priorisoinnista.

AKK:lle toimitettua manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain AKK:n nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu AKK:n tietojärjestelmiin, johon kuhunkin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

AKK:n ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. AKK:n käyttämät työasemat ja siirrettävät tallennusmediat ovat salattu.

AKK:n jäsenseurat ovat velvoitettuja huomioimaan omassa toiminnassaan riittävän tietoturvan tason jäsenistönsä tietojen käisttelyssä ja voivat myös nimetä tietoturvavastaavansa, jos lainsäädäntö näin edellyttää tai katsovat tarpeelliseksi. Myös AKK:n jäsenseurojen KITIjärjestelmään tallennettuja henkilötietoja käsittelevät henkilöt on rajattu edellä kuvatulla tavalla henkilökohtaisten käyttäjätunnuksien ja salasanojen kautta. AKK:n jäsenseurat vastaavat myös omalta osaltaan itse mahdollisten manuaalisessa muodossa olevan henkilötietoja sisältävän aineiston asianmukaisen säilytyksen ja käsittelyn lainmukaisuudesta.

13 Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse AKK:n tietosuojavastaavalle tai mahdolliselle AKK:n jäsenseuran tietosuojavastaavalle / muulle seuran nimeämälle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
AKK Sports Oy / Akk-Motorsport ry
Kellokukantie 7, 01300 Vantaa
 

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön / lainsäädännön tulkinnan muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 21.5.2018.